logomc

  • Home
  • FAQ
  • CLOSTRIDIUM DIFFICILE - dlaczego jest tak nie bezpieczne? Jak sobie radzić?

CLOSTRIDIUM DIFFICILE - dlaczego jest tak nie bezpieczne? Jak sobie radzić?

CLOSTRIDIUM  DIFFICILE - CD

W ciągu ostatnich lat w USA i Europie zanotowano zdecydowany wzrost zapadalności na chorobę związaną z Clostridium difficile (CD).
Za wzrost zapadalności na Clostridium difficile częściowo odpowiada pojawienie się i szybkie rozprzestrzenienie epidemicznego szczepu B1/NAP1/027 (North American Pulsem Field Type) - inaczej rybotypu PCR 027, powodującego zarówno szpitalne ogniska epidemiczne jak i regionalny wzrost zachorowań [5].
W Polsce zapadalność na Clostridium difficile nie jest znana. Opisywane są przypadki epidemicznego rozprzestrzeniania się szczepów C.difficile
opornych na fluorchinolony oraz znaczący udział środowiska szpitalnego w przenoszeniu i rozwoju zakażeń[6]. 
Clostridium difficile  to gatunek Gram dodatnich beztlenowych przetrwalnikujących laseczek wykazujących zdolność ruchu.
Są jedną z najczęstszych przyczyn rzekomobłoniastego zapalenia jelit, schorzenia spowodowanego nadmiernym namnożeniem Clostridium difficile w świetle jelita grubego.
 Drobnoustrój izolowany jest od około 95% pacjentów cierpiących na tę chorobę. Niekontrolowana proliferacja jest skutkiem eradykacji normalnej flory fizjologicznej w następstwie antybiotykoterapii lekami o szerokim spektrum działania.
Szybkie rozprzestrzenianie się tego drobnoustroju w środowisku szpitalnym wynika z skażenia środowiska szpitalnego, długotrwałego przeżywania spor, oporności na większość rutynowo stosowanych środków dezynfekcyjnych, możliwości przenoszenia na rękach personelu, ekspozycji wielu pacjentów na antybiotyki.
Clostridium difficile do przewodu pokarmowego dostaje się drogą kałowo-ustną (transmisja człowiek-człowiek), głównie poprzez ręce pacjentów i personelu medycznego w postaci wegetatywnej lub w postaci zarodników opornych na kwaśne środowisko w żołądku. Spory w środowisku zewnętrznym zachowują żywotność nawet do 5 miesięcy  a według niektórych badaczy nawet przez kilka lat. Badania wykazują, że Clostridium difficile jako gatunek pod wpływem selekcjonujących czynników środowiska ulega ciągłej ewolucji i obecnie stwierdzono 300 różnych szczepów tego gatunku. Dane zawarte w literaturze wykazują, że z roku na rok zakażenia Clostridium difficile stają się coraz większym problemem nie tylko ze względu na stale rosnącą liczbę zachorowań, ale również ze względu na ciężkość przebiegu zachorowania oraz oporność kliniczną na stosowane leczenie jak i rosnącą śmiertelność.

Klasyfikacja objawów Clostridium difficile

Centrum Kontroli Chorób w Atlancie w 2007 roku przedstawiło definicje, które w celu ujednolicenia monitorowania chorób wywołanych przez Clostridium difficile są tożsame z stanowiskiem europejskiej grupy badawczej – European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases [7,8]:


I. Choroba związania z Clostridium difficile (CZCD) przebiega z objawami biegunki (lużny stolec, który dopasowuje się kształtem do pojemnika)
lub megacolon toxicum (okrężnica olbrzymia – patologiczne poszerzenie jelita grubego potwierdzone radiologicznie) bez innej ustalonej przyczyny oraz spełnienie jednego z kryteriów:
1. Obecność toksyn A i/lub B w stolcu lub wykazanie obecności szczepu Clostridium difficile produkującego toksynę w posiewie lub przy zastosowaniu innych metod,
2. Stwierdzenie w badaniu endoskopowym lub w trakcie zabiegu rzekomobłoniastego zapalenia jelit,
3. Stwierdzenie rzekomobłoniastego zapalenia jelit w badaniu histopatologicznym.

II. Nawrót: epizod Clostridium difficile rozpoznawany na podstawie wyżej wymienionych kryteriów, do którego dochodzi w okresie krótszym niż 8 tygodni od początku poprzedniego epizodu, którego objawy ustąpiły po / lub bez leczenia.

III. Ciężka postać: pacjent ze stwierdzonym Clostridium difficile, u którego w ciągu 30 dni od początku Clostridium difficile zaistniała jedna z podanych sytuacji:
1. Przyjęcie do szpitala w celu leczenia nabytego poza szpitalem zakażenia Clostridium difficile,
2. Przyjęcie do Oddziału Intensywnej Terapii powodu powikłań Clostridium difficile,
3. Wykonanie zabiegu operacyjnego z powodu megacolon toxicum, perforacji jelita lub stwierdzenie zapalenia jelita grubego opornego na leczenie,
4. Zgon spowodowany Clostridium difficile w ciągu 30 dni od początku występowania objawów,

IV. Podział CZCD w zależności od miejsca nabycia choroby:
1. Związane zakładem opieki zdrowotnej i z początkiem choroby w zakładzie: pacjent z Clostridium difficile, u którego objawy wystąpiły > 48 godz. od przyjęcia do ZOZ,
2. Clostridium difficile związane z zakładem opieki zdrowotnej z początkiem objawów choroby poza zakładem: objawy ustąpiły poza ZOZ w okresie < 4 tygodni od poprzedniego pobytu w ZOZ lub pojawiły się w okresie < 48 godz. od przyjęcia do zakładu, których powstanie mieści się jednak w okresie < 4 tygodni od poprzedniego pobytu w ZOZ,
3. Clostridium difficile nabyte poza ZOZ: pacjent, u którego objawy wystąpiły poza ZOZ lub w ciągu < 48 godz. od przyjęcia do zakładu a początek objawów nastąpił w okresie > 12 tygodni od poprzedniego pobytu w ZOZ,
4. Clostridium difficile nabyte w nieokreślonym miejscu: pacjent u którego objawy wystąpiły poza ZOZ w okresie 4-12 tygodni od wypisania z ZOZ, lub przypadek którego z innych powodów nie można przypisać do wymienionych wyżej grup 1-3,
5. CZCD nieznanego pochodzenia: pacjent z Clostridium difficile, ale z powodu braku danych przypadku nie można przypisać do wymienionych wyżej grup 1-4,

V. Ognisko epidemiczne Clostridium difficile: pojawienie się 2 lub więcej powiązanych przypadków w danym okresie czasu i określonej przestrzeni, biorąc pod uwagę zapadalność endemiczną.
Obraz zakażenia Clostridium difficile obejmuje bardzo szeroki zakres intensywności objawów, od łagodnej biegunki do ciężkiego zapalenia jelita grubego z niedrożnością i okrężnicą olbrzymią (megacolon toxicum).
 Biegunka (powyżej 5 luźnych stolców /dobę) ze skurczowymi bólami brzucha 20-33%, nieznacznie podwyższona temperatura ciała 30-50 %, leukocytoza 50-60 % [8],
 Rzekomobłoniaste  zapalenie jelita grubego - ok. 25% pacjentów z ciężkim przebiegiem;
 Bardzo ciężka postać (megacolon toxicum, wstrząs, kolektomia, zgon) występuje u   ok. 3 % zakażonych.

Rekomendacje dot. postępowania w przypadkach zakażeń Clostridium difficile [9]:
 Zastosowanie izolacji kontaktowej, wydzielenie osobnego pomieszczenia z toaletą oraz ograniczenie kontaktów  z osobami odwiedzającymi lub wydzielenie odcina oddziału w celu kohortacji pacjentów z Clostridium difficile - oddzielenie od pacjentów bez zakażenia,
 Izolację pacjenta stosuje się do ok. 48 godzin od ustąpienia biegunki i uzyskania uformowanego stolca (zaleca się izolacje do momentu wypisania ze szpitala),
 Przed wejściem na salę chorego personel medyczny oraz osoby odwiedzające zakładają rękawiczki i jednorazowy fartuch ochronny,
 Po kontakcie z pacjentem należy umyć ręce ciepłą bieżącą wodą z zastosowaniem mydła lub preparatu z chloroheksydyną (wcieranie preparatu alkoholowego nie jest wystarczające ponieważ nie działa skutecznie na spory C.difficile - (McFariand i wspólnicy, zasugerowali, że antyseptyki z chloroheksydyną mogą być bardziej skuteczne od zwykłego mydła w usuwaniu Clostridium difficile z rąk),
 Higiena rąk – po kontakcie z materiałem skażonym Clostridium difficile ręce myjemy według znormalizowanej i walidowanej, standardowej procedury, opartej na schemacie Ayliffe, następnie wycieramy do sucha (w razie potrzeby dezynfekujemy),
 Stosowanie rękawiczek jednorazowego użycia – zaleca się przeprowadzenie szkoleń dot. właściwego stosowania rękawiczek i prowadzenia kontroli zużycia rękawiczek, np. poprzez kontrolę zużycia liczby par rękawiczek na jeden osobodzień (na jednego pacjenta w ciągu 24 godzin hospitalizacji),
 Dezynfekcja powierzchni wykonywana preparatami skutecznymi wobec spor  C.difficile (stosowanie niewłaściwych środków dezynfekcyjnych prowadzi do nasilenia tworzenia spor i trudniejszej eradykacji drobnoustroju ze środowiska). Literatura amerykańska zaleca stosować środki chlorowe w roztworach o stężeniu od 500 do 5000 ppm w zależności od substancji chemicznej, z której pochodzi uwolniony chlor. Producenci chlorowych środków dezynfekcyjnych będący na polskim rynku, deklarują, że stężenie sporobójcze wobec spor Clostridium difficile wynosi 10 000 ppm (w tym stężeniu preparat działa drażniąco na drogi oddechowe, stanowi niebezpieczeństwo dla personelu i pacjentów). Sprawdzonym rozwiązaniem skutecznym wobec spor zarówno Clostridium difficile jak również Clostridium perfringens, Bacillus cereus, Bacilus subtilis w czasie 5 minut są preparaty myjąco dezynfekujące na bazie poliaminy VIRUSOLVE+ (Koncentrat, gotowy do użycia, nasączone chusteczki).

Preparaty zostały przebadane na spory według norm  EN 13704, EN 14347, EN 1276.
 Zaleca się dezynfekcję powierzchni dzwonków, stetoskopów, ciśnieniomierzy włącznie z mankietami, poręczy łóżka, parapetów, umywalek, szafek przyłóżkowych, itp.  środkiem, który może być stosowany do dezynfekcji w obecności pacjentów i personelu, zaleca się ściereczki nasączone preparatem sporobójczym np. VIRUSOLVE + chusteczki. Gama preparatów VIRUSOLVE+ nie zawiera alkoholi, kwasu nadoctowego, chloru dlatego jest bezpieczna dla personelu, pacjentów oraz wszelkich sprzętów.
 Zaleca się dezynfekcję pomieszczeń metodą fumigacji przy użyciu nadtlenku wodoru lub peroxonu .Związek chemiczny peroxon, tworzy się w momencie połączenia ozonu i nadtlenku wodoru. Zapewnia to powstanie wysoce reaktywnych form tlenu zwłaszcza rodnika hydroksylowego wysoce bójczego dla mikroorganizmów. Zakres działania peroxonu jest większy niż suchej mgły nadtlenku wodoru.
 Badania przeprowadzone przez Verit i wsp. wykazały, że powierzchnie bezdotykowe (podłoga) były skażone sporami w 41% badanych przypadków, dlatego zaleca się  usunięcie z pokoju chorego całego zbędnego, niepotrzebnego, zalegającego sprzętu, wymienić meble tapicerskie na meble pokryte łatwo zmywalnym materiałem oraz zlikwidować wykładziny dywanowe występujące w gabinetach lekarskich, pokojach administracyjnych, socjalnych zajmowanych przez personel medyczny,
 Przedmioty i sprzęt medyczny stosowany przez pacjenta powinien być wydzielony tylko dla osoby zakażonej Clostridium difficile, np. termometr, stetoskop, balkonik, itd.,
 Sprzęt medyczny opuszczający salę chorego powinien być poddany dekontaminacji z zastosowaniem środków skutecznych wobec spor Clostridium difficile [VIRUSOLVE+]
 Pościel chorego powinna być poddana dekontaminacji za pomocą środków sporobójczych lub sterylizacji przed przekazaniem do pralni (stosowane przez pralnie metody dezynfekcji zazwyczaj są nieskuteczne wobec spor Clostridium difficile), zaleca się stosowanie pościeli jednorazowego użycia,
 Kaczki, podsuwacze, które są rutynowo dezynfekowane w myjce – dezynfektorze powinny być wcześniej poddane dezynfekcji lub sterylizowane (dezynfekcja termiczna stosowana w myjkach jest niewystarczająca wobec spor Clostridium difficile), zaleca się zastosowanie sprzętu jednorazowego użycia typu kaczki, podsuwacze, jednorazowe osłony na basen, torby z absorbentem do zbiórki wydzielin,lub zastosowanie VIRUSOLVE+
 Miski wykorzystywane do utrzymania czystości pacjentów leżących powinny być poddane dezynfekcji preparatem skutecznym wobec spor Clostridium difficile lub sterylizowane, zaleca się zastosowanie w tym okresie jednorazowych nasączonych myjek/rękawic ułatwiających utrzymanie  higieny,
 Sprzęt kuchenny przed oddaniem do kuchni powinien być wcześniej poddany dezynfekcji lub sterylizacji (zastosowanie wobec kuchennego sprzętu temperatury        90° C przez 5 minut w nie niszczy w sposób wystarczający spor Clostridium difficile), zaleca się stosowanie sztućców, talerzy, kubeczków jednorazowego użycia,
 Zobowiązuje się Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych do wdrożenia szkoleń dla personelu medycznego dotyczącego metod zapobiegania transmisji Clostridium difficile,
 Zaleca się przeprowadzenie rozmów edukacyjnych z pacjentem zakażonym Clostridium difficile i jego rodziną dotyczących zasad izolacji kontaktowej,
 Wdrożenie działań w celu szybkiej identyfikacji pacjentów zakażonych (niezwłoczne wykonanie badań u pacjentów z objawami zakażenia oraz izolacja pacjentów w oczekiwaniu na wynik),
 Należy dokonać przeglądu i aktualizacji metod dekontaminacji środowiska oddziału, jeżeli to możliwe należy wydzielić osobny, dobrze przeszkolony personel sprzątający,
 Zalecane jest stosowanie środków działających na spory Clostridium difficile do wszystkich powierzchni, w szczególności powierzchni dotykowych,
 Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych dokonuje analizy sytuacji, kiedy dochodzi do nadużywania antybiotyków oraz identyfikacja antybiotyków, których stosowanie sprzyja zakażeniom Clostridium difficile,
 Nadzorowanie pacjentów przeniesionych na inne oddziały , będących poprzednio w kontakcie z osobami zakażonymi,
 Jeśli mimo powziętych działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się zakażeń    dochodzi do nowych zachorowań, należy wstrzymać przyjęcia a po wypisaniu ostatniego pacjenta poddać oddział dekontaminacji z zastosowaniem środków działających na spory Clostridium difficile,
 W celu zapobiegania rozwojowi C.difficile rekomenduje się zasady kontroli zakażeń szpitalnych  i ścisłą kontrolę  racjonalnej antybiotykoterapii.

 

 
[5.] Eggertson L.: Quebek strain of C. difficile in 7 provinces, Can Med Assoc J 2006; 174:607-8,
[6.] Kuijper I., Poxton I.R., Monnet D.L.: Update of Clostridium difficile infection due to PCR ribotype 027 in Europe. Euro Surveill. 2008 13(31),
[7.] McDonald C., Coignard B., Dubberke E. I wsp.: Recommendation for surveillance of Clostridium difficile associated diseases, Infect Control Hosp Epidemiol 2007; 28:140-5,
[8.] Kuijper E., Coignard B., Tull P. I wsp.: Emergence of Clostridium difficile associated diseases In North America and Europe, Clin Microbiol Infect 2006; 12; suppl 6:2-18,
[9.] Cohen SH, Gerding DN, Johnson S et al.: Clinical Practice Guidelines for Clostridium difficile Infection in adults: 2010 update by the society for Healthcare

 

 

Zastosowanie

szpitale gabinetystom salonyurody klimatyzacje spozywczy farmacja transport

Szpitale
Kliniki

Gabinety
stomatologiczne

Salony
urody

Klimatyzacja
Wentylacja

Przemysł
spożywczy

Przemysł
farmaceutyczny

Transport

Casino sites http://gbetting.co.uk/casino with welcome bonuses.